Written by Super User
         บรรยากาศการตรวจ ATK วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564 ให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน สำหรับน้องอนุบาลและพี่ๆประถมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วยความห่วงใยจากทางโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 64 ตามมาตรการที่เข้มข้น ภายใต้ สถานการณ์ Covid -19 ในการเปิดเรียน ในรูปแบบ On-Site
   ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง สำหรับความร่วมมือและสนับสนุนที่ดีในทุกๆ กิจกรรมเสมอมา ทางโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่านให้ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่ง ขึ้นไป