โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน ครู สถาบันและผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 62