โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

วันที่28 มกราคม 2563 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตจัดกิจกรรม Open Houseส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ

ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้ได้ตามอัธยาศัย