โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

เขียนโดย Super User

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง  ได้ฝึกความอดทน  ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  มีความเสียสละ  บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม