ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์

 

ปรัชญาของโรงเรียน

“เด่นคุณธรรม   เลิศล้ำวิชา   พัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน์

                        ภายในปีการศึกษา 2560  -  2563  โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต  จัดการศึกษาภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่มาตรฐานสากล 

               โดยครูมืออาชีพ สอนเน้น ทักษะกระบวนการคิด  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีจิตตารมณ์  รัก  รับใช้  ให้อภัย  เป็นเลิศทางวิชาการ 

                ก้าวทันเทคโนโลยี รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

3. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เน้นความรู้  กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณ และคุณธรรม  จริยธรรม

5. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจิตตารมณ์  รัก รับใช้ ให้อภัย สู่ความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์

6. ปลูกฝังให้บุคลากรและผู้เรียนมีสำนึกรับผิดชอบ เห็นคุณค่า รักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

7. ปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

8. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม   

9. มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ

    คติพจน์

 

ประพฤติดี        มีวินัย       ใฝ่วิชา     สามัคคี