ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตเป็นโรงเรียนคาทอลิก  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2507  ณ  บ้านเลขที่  13  หมู่ 5 ถนนวิชิตสงคราม  ตำบลวิชิต

อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000

โทรศัพท์ : 076-212392  โทรสาร :  076-216364 E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Website : www.darasamuth.ac.th

            บนเนื้อที่  27  ไร่  1  งาน  38.75  ตารางวา  ก่อตั้งโดย  ฯพณฯเปโตร  คาเร็ตโต 

บริหารโดย คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

            ปัจจุบันนี้  เปิดรับนักเรียนชาย  หญิง  ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ( Bilingual)  และได้ผ่านการตรวจประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่  3  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่  25 - 27  กรกฎาคม  2554  เรียบร้อยแล้ว