ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507

            โดย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประมุขมิสซังราชบุรี คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนในระยะแรกเริ่ม ต่อมาคณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันได้ลากลับสหรัฐอเมริกา

ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต จึงได้มอบให้คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนต่อมาจนถึงปัจจุบัน

           โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตเป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 5 ถนนวิชิตสงคราม

ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212392,โทรสาร 076-216364

Website: www.darasamuth.ac.th    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

            ปัจจุบันนี้ เปิดรับนักเรียนชาย หญิง  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และเปิดทำการสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Programme) ตั้งปีการศึกษา 2545

          

                    ผู้อำนวยการ                    ซิสเตอร์ดารารัตน์ เพ่งพินิจ

                    

                   ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ  ซิสเตอร์ศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์      

 

                       

 

ปีการศึกษา 2552 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2916   คน  ครู  125  คน  ครูไทย 115  คน  ครูต่างชาติ 10  คน

ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2984   คน  ครู  128  คน  ครูไทย 114  คน  ครูต่างชาติ 14  คน

ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2847   คน  ครู  125  คน  ครูไทย 111  คน  ครูต่างชาติ 14  คน

ปีการศึกษา 2555 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2717   คน ครู  115   คน  ครูไทย 92    คน ครูต่างชาติ  23  คน

ปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2757   คน ครู  112   คน  ครูไทย 93    คน ครูต่างชาติ  19  คน

ปีการศึกษา 2557 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2757   คน ครู  112   คน  ครูไทย 93    คน ครูต่างชาติ  19  คน

 ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2830   คน ครู  114   คน  ครูไทย 84    คน ครูต่างชาติ  30  คน

 ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2867   คน ครู  113   คน  ครูไทย 83    คน ครูต่างชาติ  30  คน

 ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  2975   คน ครู  113   คน  ครูไทย 83    คน ครูต่างชาติ  30  คน

 ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  3218   คน ครู  113   คน  ครูไทย 83    คน ครูต่างชาติ  30  คน

 ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  3251   คน ครู  114   คน  ครูไทย 84    คน ครูต่างชาติ  30  คน