โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Written by Super User

โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยเสียสละสามัคคีมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม