ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ก่อตั้งเมื่อวันที่   17   พฤษภาคม  2507  

            โดย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประมุขมิสซังราชบุรี คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนในระยะแรกเริ่ม   ต่อมาคณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันได้ลากลับสหรัฐอเมริกา ฯพณฯ เปโตร   คาเร็ตโต จึงได้มอบให้คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงเรียนต่อมาจนถึงปัจจุบัน
           โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตเป็นโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต   ตั้งอยู่  ณ บ้านเลขที่ 13  ม. 5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง    จังหวัดภูเก็ต  83000 โทรศัพท์  076212392    www.darasamuth.ac.th    Email: darasamut้This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
            ปัจจุบันนี้ เปิดรับนักเรียนชาย หญิง  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และเปิดทำการสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Programme)ตั้งปีการศึกษา ๒๕๔๕ 

        ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ    นางสาวศรีเวียง  อาภรณ์รัตน์

        ผู้อำนวยการ                  นางสาวนิตยา    โจสรรค์นุสนธิ์

        ผู้ดูแลด้านโภชนาการ       นางสาววรรณา   เลาหบุตร